BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG

Thông tin doanh nghiệp

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG


Mã số thuế: 5800781055
Địa chỉ: 10 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại trụ sở: 4PPjojnQ8jAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ BÌNH ĐIỀN (NT)