BÊNH VIỆN XÂY DỰNG

Posted by

BÊNH VIỆN XÂY DỰNG


Mã số thuế: 0102329107
Địa chỉ: phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng
Điện thoại trụ sở: ff5Pk6Cf9p34BD56CtODec7IAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động