CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG GIANG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG GIANG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0601075546
Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập trung, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Vũ Đức Du
Ngày cấp giấy phép: 23/09/2015
Ngày hoạt động: 23/09/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 2fu4srTu4murcAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động