CÔNG TY RỒNG ĐEN

CÔNG TY RỒNG ĐEN

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế: 0200260767
Địa chỉ: 1 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép số: 041 / NQ
Ngày cấp giấy phép: 10/12/1998
Ngày hoạt động: 10/12/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: cDgcDp6anVam21WrR5dHQkvQ6DwUCbb29vJpPp5OSEjZRFZEzofB0OhyAIj4+Per3ebrcTQt7f33O53OXlJQC73T6dTqlSo9GEQiHyZ9FdsoisyS6y2WwKgqBWq51OZ6fTIYTk83me500mUzQanUwmkrvFYikWi39F+ny+SCTCIrImCvLtf+wPX3kQ7aLqwjAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top