CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH PHÁT (NTNN)

Posted by

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINH PHÁT (NTNN)


Mã số thuế: 0311275568
Địa chỉ: P.608 Cao ốc Số 7/1 Thành Thái P.14, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại trụ sở: U9VRagAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động