CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN – CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN 4

Posted by

CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN – CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN 4


Mã số thuế: 0400657777
Địa chỉ: Số 10 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 17/03/2003 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở: lr+gM4b8eHZ75kigAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động