DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN CA NHẠC CẢI LƯƠNG HƯƠNG BIỂN

Posted by

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN CA NHẠC CẢI LƯƠNG HƯƠNG BIỂN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 4401053831
Địa chỉ: Phước Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên
Đại diện pháp luật: Trương Minh Thiện
Ngày cấp giấy phép: 16/08/2018
Ngày hoạt động: 16/08/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: DSGfQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động