LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÌNH SƠN

Posted by

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BÌNH SƠN


Mã số thuế: 4300450920
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Châu ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại trụ sở: 8TfGRySoUkz+QEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động