TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Posted by

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SƠN LA

Mã số thuế: 5500210558
Địa chỉ: Khu đô thị mới Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
Giấy phép số: 2774/q�-ubnd
Ngày cấp giấy phép: 11/11/2008
Ngày hoạt động: 01/01/2003 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở: 6QycAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động