TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC BẢN BUA

Posted by

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC BẢN BUA


Mã số thuế: 5600251420
Địa chỉ: Bản Bua – ảng Tở, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại trụ sở: PfTfCAEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động