TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 4600563604
Địa chỉ: Tổ 38, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại trụ sở: hfJTgEtbJLGU4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động