TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN

Posted by

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ QUYỀN


Mã số thuế: 5700970524
Địa chỉ: Tổ 64 Khu Hải Sơn 1, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại trụ sở: 8DK7e+p6ok0L4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động