UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẾN TẮM

Posted by

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẾN TẮM


Mã số thuế: 0800002479
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thạch
Trạng thái: Đang hoạt động