VĂN PHÒNG HĐND – UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

Posted by

VĂN PHÒNG HĐND – UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI


Mã số thuế: 3800837258
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Cư
Điện thoại trụ sở: AHi0i97QPGILYAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động